Entrevista a Resaca Musical (algunos martes, 20:00 a 22:00)

 • El Detective: Levades en Cuac FM desde 2006: faládenos un pouco da vosa evolución na emisora nestes anos.
 • El Detective: Lleváis en Cuac FM desde 2006: habladnos un poco de vuestra evolución en la emisora en estos años.
 • Resaca Musical: Pois ao principio tiñamos tan só unha hora os xoves ao mediodía, e co paso das tempadas fómonos consolidando na tarde dos martes e ampliamos o noso tempo a 2 horas. A evolución en canto aos contidos é máis ou menos a esperada, co tempo uno vai madurando, do mesmo xeito que o programa. Entraron seccións que quedaron para ben, outras que quedaron no esquecemento ou que sufriron mutacións xenéticas de selección natural. E malia non desprender verborrea e elocuencia cremos que o programa non sae tan mal.
 • Resaca Musical: Pues al principio teníamos tan sólo una hora los jueves al mediodía, y con el paso de las temporadas nos fuimos consolidando en la tarde de los martes y ampliamos nuestro tiempo a 2 horas. La evolución en cuanto a los contenidos es más o menos la esperada, con el tiempo uno va madurando, al igual que el programa. Entraron secciones que se quedaron para bien, otras que se quedaron en el olvido o que sufrieron mutaciones genéticas de selección natural. Y a pesar de que no derrochamos verborrea y elocuencia creemos que el programa no sale tan mal.
 • ED: Sodes un dos programas da emisora que máis coida a súa propia web. De que adoitades falar nas noticias da mesma?
 • ED: Sois uno de los programas de la emisora que más cuida su propia web. ¿De qué soléis hablar en las noticias de la misma?
 • RM: A verdade é que entre o deseño e sobretodo os contidos que temos, dedicámoslle unha chea de horas á nosa web. Pomos noticias de todo tipo: lanzamentos, artistas noveis, vídeos, concertos, festivais, críticas de discos… O curioso da nosa web é que empezou como un apéndice do programa de radio, pero a día de hoxe é nosa parte máis visible. O máis importante é que cubrimos un abanico moito máis grande que na radio, porque a maioría de contidos que ofrecemos non están relacionados co programa (ou máis ben relacionados co que ocorreu en cada programa, que sería o habitual neste tipo de webs).
 • RM: La verdad es que entre el diseño y sobretodo los contenidos que tenemos, le dedicamos un montón de horas a nuestra web. Ponemos noticias de todo tipo: lanzamientos, artistas noveles, vídeos, conciertos, festivales, críticas de discos… Lo curioso de nuestra web es que empezó como un apéndice del programa de radio, pero a día de hoy es nuestra parte más visible. Lo más importante es que cubrimos un abanico mucho más grande que en la radio, porque la mayoría de contenidos que ofrecemos no están relacionados con el programa (o más bien relacionados con lo que ocurrió en cada programa, que sería lo habitual en este tipo de webs).
 • ED: ¿Que virtudes e defectos ten o voso programa?
 • ED: ¿Qué virtudes y defectos tiene vuestro programa?
 • RM: Defectos ten moitos, para empezar que non está todo o preparado que nos gustaría e que o podcast non está todo o actualizado que debese, porque somos un persoal moi reducido, ocupado e por que non dicilo… algo vago tamén. ¿Virtudes? iso é aínda máis complicado. Creo que nosa maior virtude é que somos un programa independente, que pon a música que quere. Vaia, ao final non era tan difícil.
 • RM: Defectos tiene muchos, para empezar que no está todo lo preparado que nos gustaría y que el podcast no está todo lo actualizado que debiera, porque somos un personal muy reducido, ocupado y ¿por qué no decirlo? algo vago también. Virtudes… eso es todavía más complicado. Creo que nuestra mayor virtud es que somos un programa independiente, que pone la música que quiere. Vaya, al final no era tan difícil.
 • ED: ¿Que programas da emisora escoitades máis habitualmente?
 • ED: ¿Qué programas de la emisora escucháis más habitualmente?
 • RM: Escoitamos pouco a radio habitualmente, xa que a escoita compulsiva de música se cerne sobre nós en todo momento e pouco espazo queda para deixar fluír as ondas hertzianas invasoras fóra dalgúns boletíns informativos. En canto a Cuac, pois non se salva desta excepción. Algunha vez escoitamos algúns programas, ou máis ben anacos de programas, e os máis atractivos para nós adoitan ser os programas musicais (como non!) e os especializados, como O Complexo Lambda ou CrossOver. En canto aos programas de variedades e variados (ás veces tamén chamados “magacíns”, que parece que queda moito máis profesional) nunca nos interesaron demasiado.
 • RM: Escuchamos poco la radio habitualmente, ya que la escucha compulsiva de música se cierne sobre nosotros en todo momento y poco espacio queda para dejar fluír las ondas hertzianas invasoras a excepción de algunos boletines informativos. En cuanto a Cuac, pues no se salva de esta excepción. Alguna vez hemos escuchado algunos programas, o más bien trozos de programas, y los más atractivos para nosotros suelen ser los programas musicales (¡como no!) y los especializados, como El Complejo Lambda o CrossOver. En cuanto a los programas de variedades y variados (a veces también llamados “magacines”, que parece que queda mucho más profesional) nunca nos han interesado demasiado.
 • ED: Por último, ¿por que deberiamos escoitar Resaca Musical, cada martes, de 20 a 22 da tarde?
 • ED: Por último, ¿por qué deberíamos escuchar Resaca Musical, cada martes, de 20 a 22 de la tarde?
 • A verdade é que non deberías, hai demasiadas probabilidades de que a música que poñamos non che guste. Falamos sólamente de música e dos grupos que pomos, non temos reporteiros nin invitados dicharacheros e aínda por encima somos uns aburridos, así que como podedes apreciar non se trata dun cóctel moi apetitoso nun primeiro sorbo. Así de primeiras non temos ningún factor que poida enganchar ao público en xeral, pero encántannos as minorías, que sería do mundo sen elas? En fin, supoño que quizais se tan só che interesa a música, ou es un perroflauta alternativo quizais atopes algo que che guste do noso programa e deberías escoitalo. Á fin e ao cabo, ¿por que deberías quedar só coa música que xa coñeces?
 • La verdad es que no deberías, hay demasiadas probabilidades de que la música que pongamos no te guste. Hablamos sólamente de música y de los grupos que ponemos, no tenemos reporteros ni invitados dicharacheros y aún por encima somos unos aburridos, así que como podéis apreciar no se trata de un cóctel muy apetitoso en un primer sorbo. Así de primeras no tenemos ningún factor que pueda enganchar al público en general, pero nos encantan las minorías, ¿qué sería del mundo sin ellas? Bueno, supongo que quizás si tan sólo te interesa la música, o eres un perroflauta alternativo quizás encuentres algo que te guste de nuestro programa y deberías escucharlo. Al fin y al cabo, ¿por qué deberías quedarte sólo con la música que ya conoces?.