Entrevista a “Discovery” (miércoles, 22:00 – 23:00)

Un dos programas que comenzou o pasado verán foi Discovery, que dirixe Adrián Pérez, a quen coñeceredes de programas coma El Vibrador ou PDF.
Uno de los programas que comenzó el verano pasado fue Discovery, que dirige Adrián Pérez, a quien conoceréis de programas como El Vibrador o PDF.

 • El Detective: ¿Farías algunha vez un programa sobre El Canto del Loco, Andy y Lucas ou a historia da aportación á música dos 40 principales?
 • El Detective: ¿Harías alguna vez un programa sobre El Canto del Loco, Andy y Lucas o la historia de la aportación a la música de los 40 principales?
 • Discovery: A idea da que nace Discovery é facer novos descubrimentos musicáis, a poder ser intentando cubrir unha ampla variedade de estilos. Aínda que dende logo os que se mencionan non son nin de lonxe os meus favoritos, no hipotético caso en que non fosen xa amplamente coñecidos sí podería chegar a facerse un programa sobre eles. A idea aquí é non pecharse a un estilo só porque non lle entusiasme a quen fai o programa, senón intentar sacar dos abismos do olvido a cualquera artista relevante. Todo o que se escoita nos 40 Principales está moi «sobado», polo que de momento non me plantexo dedicarlles unha hora de programa.
  Se teño que recoñecer que, ata agora, a meirande parte dos programas foron de temas que me gustan, aínda que por exemplo o último programa de juño versou sobre KMFDM, un grupo de rock industrial do que non son moi fan, pero que está considerado como un dos máis relevantes do xénero. Nesa ocasión aproveitei para introducir unha pequeña variación na dinámica do programa (entre outras que están por vir), contando coa voz do meu amigo Javier para os comentarios, xa que él sí é un bo coñecedor deste grupo.
 • Discovery: La idea de la que nace Discovery es el hacer nuevos descubrimientos musicales, a poder ser intentando cubrir una amplia variedad de estilos. Aunque desde luego los que se mencionan no son ni de lejos mis favoritos, en el hipotético caso en que no fuesen ya ampliamente conocidos sí podría llegar a hacerse un programa sobre ellos. La idea aquí es no cerrarse a un estilo sólo porque no le entusiasme a quien hace el programa, sino intentar sacar de los abismos del olvido a cualquier artista relevante. Todo lo que se escucha en los 40 Principales está muy «sobado», por lo que de momento no me planteo dedicarles una hora de programa.
  Si tengo que reconocer que, hasta ahora, la mayor parte de programas han sido de temas que me gustan, aunque por ejemplo el último programa de junio versó sobre KMFDM, un grupo de rock industrial del que no soy muy fan, pero que está considerado como uno de los más relevantes del género. En esa ocasión aproveché para introducir una pequeña variación en la dinámica del programa (entre otras que están por venir), contando con la voz de mi amigo Javier para los comentarios, ya que él sí es un buen conocedor de este grupo.
 • ED: Resume entonces, en poucas palabras, de que vai o teu programa:
 • ED: Resume entonces, en pocas palabras, de qué va tu programa:
 • D: Discovery é un programa sobre música que cambia de temática cada semana, de forma que quen o escoite, teña a ocasión de descubrir música nova, de varias formas posibles sentidos: no caso de artistas pouco coñecidos na nosa zona, como primeira toma de contacto; para os coñecidos, intento descubrir as partes da súa obra menos habituais; e para os programas temáticos, hilando cancións que a priori pode parecer que non teñen nada que ver. Sempre aderezando a hora que dura el programa con anécdotas entre canción e canción.
 • D: Discovery es un programa sobre música que cambia de temática cada semana, de forma que quien lo escuche, tenga la ocasión de descubrir música nueva, de varias formas posibles sentidos: en el caso de artistas poco conocidos en nuestra zona, como primera toma de contacto; para los conocidos, intento descubrir las partes de su obra menos habituales; y para los programas temáticos, hilando canciones que a priori puede parecer que no tienen nada que ver. Siempre aderezando la hora que dura el programa con anécdotas entre canción y canción.
 • ED: Que cousas cres que debes mellorar, e de que outras podes presumir.
 • ED: Qué cosas crees que debes mejorar, y de qué otras puedes presumir.
 • D: Comezo polo sinxelo que é presumir, e probablemente só poida facelo do formato de programa, que ata onde teño entendido non existira ata agora en Cuac FM. Todo o demáis é mellorable.
  O que máis me está custando é pasar do tono desenfadado do Vibrador y da voráxine surrealista de PDF a algo máis serio. En parte está sendo un pequeno reto persoal, e aínda que o tono xa o teño un pouco máis afinado, ainda que me queda por mellorar en canto ao pouco ben fiados que están ás veces os comentarios entre cancións. Nótase cando o artista ou tema resúltanme familiares na fluidez do programa.
  En canto a melloras en canto ao formato do programa, aínda non teño clara a conveniencia ou non de abrir
  a participación telefónica, así que de momento viñeron chegando algunhas suxerencias a través do correo electrónico. O que sí estou preparando para as próximas semanas é un programa con varias personas no estudio, no que cada persoa elexirá un par de cancións que lle resulten especialmente emotivas, explicando o motivo da súa elección. Coido que pode ser un programa moi variado e entretido; se sae ben é posible que faga algún máis con compañía.
 • D: Empiezo por lo fácil, que es presumir, y probablemente sólo pueda hacerlo del formato de programa, que hasta donde tengo entendido no ha existido hasta ahora en Cuac FM. Todo lo demás es mejorable.
  Lo que más me está costando es pasar del tono desenfadado del Vibrador y de la vorágine surrealista de PDF a algo más serio. En parte está siendo un pequeño reto personal, y aunque el tono ya lo tengo un poco más afinado, aún me queda por mejorar en cuanto a lo poco bien hilados que están a veces los comentarios entre canciones. Se nota cuando el artista o tema me resultan familiares en la fluidez del programa.
  En cuanto a mejoras en cuanto al formato del programa, aún no tengo claro la conveniencia o no de abrir la participación telefónica, así que de momento han ido llegando algunas sugerencias a través del correo electrónico. Lo que sí estoy preparando para las próximas semanas es un programa con varias personas en el estudio, en el que cada persona elegirá un par de canciones que le resulten especialmente emotivas, explicando el motivo de su elección. Creo que puede ser un programa muy variado y entretenido; si sale bien es posible que haga alguno más con compañía.
 • ED: É de supoñer que un integrante de 3 programas que pasaron por Cuac (El Vibrador, PDF e Discovery) escoitará outros programas da emisora. ¿Poderías citarnos algún que che guste?
 • ED: Es de suponer que un integrante de 3 programas que han pasado por Cuac (El Vibrador, PDF y Discovery) escuchará otros programas de la emisora. ¿Podrías citarnos alguno que te guste?
 • D: Jaja, outra das miñas asignaturas pendentes é escoitar máis programas de Cuac FM, aínda que ao traballar non teño todo o tempo que me gustaría, e polo tanto non escoito tódolos programas que quixera. Para rematar a faena, na casa teño que facer malabares coa antena, co que o final cando máis escoito a radio é no coche, ou descargando os programas de Internet. A pesares de todo, intento escoitar BSO e El Detective tódalas semanas; despois según o tempo que pase no coche ou na casa, aproveito para baixarme programas ao chou para ir comprobando como respira a emisora. Dos últimos dos que teño noticias, gustoume o primeiro programa de Arquivos de Son, estou seguro que irán mellorando semana a semana según vaian collendo rodaxe. Tamén teño curiosidade por ver que tal se desenvolven Los Selenitas, ¡vaia un nome!
 • D: Jaja, otra de mis asignaturas pendientes es escuchar más programas de Cuac FM, aunque al trabajar no tengo todo el tiempo que me gustaría, y por lo tanto no escucho todos los programas que me quisiera. Para acabar la faena, en casa tengo que hacer malabares con la antena, con lo que al final cuando más escucho la radio es en el coche, o descargando los programas de Internet. A pesar de todo, intento escuchar BSO y El Detective todas las semanas; después según el tiempo que pase en el coche o en casa, aprovecho para bajarme programas al azar para ir comprobando cómo respira la emisora. De los últimos de los que tengo noticias, me ha gustado el primer programa de Arquivos de Son, estoy seguro que irán mejorando semana a semana según vayan cogiendo rodaje. También tengo curiosidad por ver qué tal se desenvuelven Los Selenitas, ¡vaya un nombre!
 • ED: Danos razóns polas que, quen lea isto, DEBE escoitar Discovery tódolos mércores de 22:00 a 23:00:
 • ED: Danos razones por las que, quien lea esto, DEBE escuchar Discovery todos los miércoles de 22:00 a 23:00:
 • D: Me gustaría poder decir que el programa es un acompañamiento de terciopelo para recostarse cómodamente en un sillón del sofá y cerrar los ojos mientras se disfruta de un poco de buena música a la tenue luz de las velas… pero aunque coincide la hora, Tommy Salau estaba en M80, el programa se llamaba «Blue Light», y por desgracia se dejó de emitir hace casi un lustro. Lo que sí puedo garantizar, es que no habrá dos programas iguales, y que cualquiera podrá encontrar música que le guste escuchando Discovery.
 • D: Gustaríame poder dicir que o programa é un acompañamento de terciopelo para recostarse cómodamente nun sillón do sofá e pechar os ollos mentres se disfruta dun pouco de boa música á tenue luz das velas… pero aínda que coincide a hora, Tommy Salau estaba en M80, o programa chamábase «Blue Light», e por desgracia deixouse de emitir hai case un lustro. O que sí podo garantizar, é que non haberá dous programas iguais, e que cualquera poderá atopar música que lle guste escoitando Discovery.
http://iesga.es/elvibrador